.

Obchodné podmienky

Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb

I. Zmluvné strany

poskytovateľ: Peter Korbelič - Webprodukty, 90084 Igram 223

klient: Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ, Fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorý prostredníctvom on-line rozhrania odošle kompletnú objednávku na službu

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je registrácia a prevádzkovanie domény.

III. Registrácia domény

Poskytovateľ zabezpečí pre klienta registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény. Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je klient informovaný prevádzkovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, zákazník má právo požiadať o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj po predčasnom ukončení hostingu zo strany klienta zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Ceny za registráciu domén sú dotované ceny, reálne náklady na registráciu domény sú vyššie. Klient súhlasí, že pri predčasnom zrušení hostingovej služby z jeho strany, bude vrátený poplatok nižší o 50% z ročného poplatku zaplatenej webhostingovej služby. V prípade, že vznikne spor tretej strany o doménu, ktorá bola registrovaná na meno poskytovateľa (t. j. zrýchlená registrácia), bude klient upozornený na porušovanie práv tretej strany. Pokiaľ klient nepožiadá o preregistrovanie domény na svoje meno do 5 dní od upozornenia na porušovanie práv tretej strany , je poskytovateľ oprávnený vzdať sa domény s cieľom vyhnúť sa sporu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať doménu na svoje meno v prípade, že názov domény je zhodný s ochrannou známkou.

IV. Prevádzka serverov

Poskytovateľ v rámci možnosti zaistí nepretržitú prevádzku domény klienta, t. j. zaistí prístup účastníkom siete Internet k www stránkam klienta a možnosť aktualizovať obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup klienta k jeho e-mailovým schránkam, resp. presmerovanie e-mailových správ na adresu, ktorú si zvolí klient. Čas, počas ktorého prístup k službe môže byť obmedzený z dôvodov údržby a nevyhnutných zmien v sieti je v nedeľu od 9:00 do 12:00 (SEC). Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk zákazníka v súvislosti s používaním www služieb. Klient zodpovedá za technickú správnosť www stránok. V prípade využívania poskytovaných služieb:
- v rozpore so zákonmi
- v rozpore s dobrými mravmi
- na rozosielanie spamu
- na skladovanie nadmerného množstva hudobných a video súborov (mp3 , avi ... )
má poskytovateľ právo na okamžité ukončenie prevádzky. V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných služieb. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, klient zodpovedá za škodu ktorá týmto konaním poskytovateľovi vznikla. Na serveroch nie je povolené umiestňovanie erotických, warez, download a verejných chat stránok.

V. Platobné podmienky

Klient sa zaväzuje platiť poskytovateľovi úhradu za poskytnuté služby (ďalej len "poplatky"), a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný na internetovej stránke www.webprodukty.sk. Poskytovateľ 14 dní pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná služba ( napr. predĺženie platnosti niektorých domén ) zašle výzvu k úhrade, ktorá je splatná 14 dní. V prípade že predmetom výzvy je predlžovací poplatok za doménu a nie je uhradený do 14 dní od odoslania výzvy , poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za úspešný proces predĺženia domény. Klient taktiež nemá nárok na prípadné náhrady spojené so získaním takejto domény späť do vlastníctva klienta, ak bola už obsadená iným záujemcom.

VI. Zmluvné pokuty a penále

V prípade, že vinou poskytovateľa nebude počas dňa zabezpečená dostupnosť služieb minimálne 99.9% má zákazník nárok žiadať za každý takýto deň 1 deň prevádzky zadarmo. Do nedostupnosti sa nezahŕňajú výpadky spôsobene nedostupnosťou spojenia medzi zákazníkom a našimi servermi, krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nutnou technickou údržbou, nedostupnosť spôsobená treťou stranou a výpadkom napájania alebo konektivity u nášho poskytovateľa pripojenia. Pokiaľ klient neuhradí poplatok za službu do 14 dní po splatnosti, môže poskytovateľ znemožniť prístup ku službe a k prehliadaniu WWW stránky užívateľom siete internet.

VII. Údaje poskytnuté v objednávke

Klient prehlasuje, že súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v objednávke a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na sprevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Klient prehlasuje že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nepresnosťou alebo neaktuálnosťou.

VIII. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky klienta bezplatne umožní zmenu prevádzkovateľa DNS. Týmto úkonom poskytovateľ zároveň prestáva poskytovať služby podľa vyššie uvedených bodov tejto zmluvy.

Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky.

--------------------------------------------------------------------------------
Podmienky pre registrovanie .EU domén (pdf dokument)
Podmienky pre registrovanie .SK domén (pdf dokument)
Podmienky pre registrovanie .COM, .NET, .INFO atd. ... (pdf dokument v ang. jazyku)
.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Copyright 2008-2018 © webprodukty.sk . Všetky práva vyhradené